జపాన్ తీరం లో వింతలు..మనకు హాని కలిగిస్తాయా..? | Strange objects on the coast of Japan | iNews